ОБЩИ УСЛОВИЯ

Политика за поверителност

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност на информация как MEJDU-REDOVETE.COM събира, използва и разкрива информацията предоставена от нашите потребители.

Авторско право и ограничен лиценз

Освен ако не е посочено друго, Услугите и цялото съдържание и други материали в Услугите, включително, без ограничение, логото и всички дизайни, текст, графики, снимки, видео, информация, данни, софтуер, звукови файлове и други файлове, и изборът и подреждането им са собственост на MEJDU-REDOVETE.COM или на нашите лицензодатели или потребители, и са защитени от българските и международните закони за авторското право.

Всяко копиране на материали или статии от платформата ни е ЗАБРАНЕНО, и подлежат на закона за авторско право освен, ако не бъдем посочени с активна хипервръзка на материала или статията, като първоизточник.

Хипервръзки

MEJDU-REDOVETE.COM не предявява претенции и не поема отговорност за качеството, съдържанието, естеството или надеждността на уебсайтове на трети страни, достъпни чрез хипервръзка от нашата платформа. Тези сайтове не са под контрола на MEJDU-REDOVETE.COM, и не носим отговорност за каквото и да е вградено съдържание или съдържанието на който и да е свързан сайт, или каквато и да е връзка, съдържаща се в свързан сайт, нито за преглед, промени или актуализации на такива сайтове.

MEJDU-REDOVETE.COM може да предоставя тези връзки като удобство за Вас, но включването на която и да е връзка не означава принадлежност, одобрение или приемане от MEJDU-REDOVETE.COM на който и да е сайт, или каквато и да е информация, съдържаща се в тях. Когато напускате платформата ни чрез хипервръзка, трябва да знаете, че нашите условия и правила вече не важат за сайтове и платформи на трети страни. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително поверителност и практики за събиране на данни, на всеки сайт, към който сте преминали чрез хипервръзка от който и да е сайт, който е наше притежание.

Реклами и промоции; Продукти и услуги на трети страни

MEJDU-REDOVETE.COM може да пуска реклами и промоции от трети страни в сайтовете, които управлява, или може по друг начин да предоставя информация, или връзки към продукти или услуги на трети страни. Вашите бизнес сделки или кореспонденция, с или участие в промоции на такива трети страни и всички условия, гаранции или представителства, свързани с такива сделки или промоции, са единствено между вас и третатa страна.

MEJDU-REDOVETE.COM не носи отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива сделки или промоции в резултат на присъствието на реклами, които са на трета страна.

Промени

MEJDU-REDOVETE.COM си запазва правото да променя или преустановява, временно или окончателно, Услугите или каквито и да било функции или части от тях, без предварително уведомление. Вие се съгласявате, че А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС няма да носи отговорност за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на Услугите или на част от тях.

Последна актуализация: 20/01/2021