От Евангелието на Матея

 От Евангелието на Матея

ГЛАВА 23.  „Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън”

%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81 %D0%B2 %D0%93%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
 1. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си
 2. и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите,
 3. затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат:
 4. връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат;
 5. и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища * и правят големи полите на дрехите си;
 6. обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите,
 7. и поздрави по тържищата, и – да им казват човеците: учителю, учителю!
 8. А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя;
 9. и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата;
 10. и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник – Христос.
 11. Но по-големият между вас да ви бъде слуга;
 12. защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.
 13. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.
 14. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.
 15. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.
 16. Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.
 17. Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото, или храмът, който освещава златото?
 18. Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
 19. Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?
 20. И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него;
 21. и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оногова, Който го обитава;
 22. и който се закълне в небето, кълне се в Божия престол, и в Оногова, Който седи на него.
 23. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
 24. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!
 25. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.
 26. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън.
 27. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота;
 28. тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
 29. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните
 30. и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците;
 31. с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;
 32. допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си!
 33. Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?
 34. Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град,
 35. за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте между храма и жертвеника.
 36. Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.
 37. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!
 38. Ето, оставя се вам домът ви пуст.
 39. Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!

ГЛАВА 24. „Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят”.

 1. И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.
 2. А Иисус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.
 3. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?
 4. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;
 5. защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.
 6. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.
 7. Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;
 8. а всичко това е начало на болки.
 9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.
 10. Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;
 11. много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;
 12. и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;
 13. а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.
 14. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
 1. И тъй, кога видите да стои на свето място „мерзостта на запустението“, за която е казано чрез пророк Данаила (който чете, нека разбира),
 2. тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
 3. който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
 4. и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
 5. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
 6. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;
 7. защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.
 8. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.
 9. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е – не вярвайте;
 10. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
 11. Ето, казах ви отнапред.
 12. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;
 13. защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;
 14. защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.
 15. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;
 16. тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;
 17. и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.
 18. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
 19. тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.
 20. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
 21. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.
 22. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
 23. но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
 24. защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега,
 25. и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
 26. тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;
 27. две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.
 28. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
 29. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.
 30. Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.
 31. А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна?
 32. Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй;
 33. истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот.
 34. Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, –
 35. па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците, –
 36. господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае,
 37. и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Между редовете.сом

1