Христо Иванов с жалба до ЦИК, нарекли го „грантаджия” и „провален министър”

 Христо Иванов с жалба до ЦИК, нарекли го „грантаджия” и „провален министър”

Публикуваме със съкращения решение на ЦИК по жалба на Христо Иванов

РЕШЕНИЕ

№ 4637-НС, София, 25.03.2017

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-51 от 25 март 2017 г. от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител в изборите на 26 март 2017 г. чрез пълномощника им адв. Надежда Йорданова.

В жалбата се сочи, че на 24.03.2017 г. в изданието на в. „Телеграф“ от същата дата е публикувана за пореден път снимката от корицата на обявената за нарушение на ИК книга „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“. Твърди се, че публикуваната част от фотоколажа от корицата на книгата представлява осмиващо изображение на кандидата за народен представител от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ Христо Любомиров Иванов. Сочи се, че фразата „Дай България“ е използвана на заглавната страница 4 пъти, в различни шрифтове и формати, като чрез това се прави опит за внушение на избирателите, че коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и нейните кандидати желаят да отнемат нещо от гражданите на страната.

Също така, отново на заглавната страница на вестника, за коалицията са използвани определенията „политическия балон“, „формацията, ръководена от грантаджията и провален министър“, направени са твърдения, че конците на партията се дърпат от олигарси, както и че тази политическа сила е създадена от член на „престъпен тандем“ и че целта й е „обяздване на правосъдната система“. На 6 и 7 страница от вестника се използва многократно фразата „Да(й) България“. Твърди се, че са направени внушения, че коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и партия „Нова Република“ използват „рекет в бизнеса и политиката“, както и че манипулират медийната среда чрез фалшиви новини.

Жалбоподателите считат, че чрез публикуването на снимката от заглавната страница на книгата „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ и статията на 6 и 7 страница от вестника се цели да се направят внушения, с които се накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.

С оглед на направените оплаквания за нарушение на правилата за водене на предизборна кампания се иска от Централната избирателна комисия да установи нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, осъществено с публикациите на 24.03.2017 г. на първа, шеста и седма страница на в. „Телеграф“, които засягат честта и доброто име на кандидат от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, и да се издаде акт за установяване на административно нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея доказателства-съдържанието на първа, шеста и седма страница на в. „Телеграф“ от 24.03.2017 г., приема за установено следното:

Видно от съдържанието на вестник „Телеграф“ е, че на заглавната страница е публикувана снимка от корицата на книгата със заглавие „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“, като под нея е анонсирано заглавие „Дай, България е на газов двигател, захранван от олигарха“. Вдясно от снимката има коментар, в който се казва, че  „Формацията, ръководена от грантаджията и провален правосъден министър Христо Иванов, чиито конци се дърпат от двамата фалирали олигарси……“. След това е посочено, че „… целта на  „Дай България“ е да подпомогне апетитите на босовете си за „обяздване“ на правосъдната система…..“. Снимката от първа страница е публикувана и на шеста и седма страница от вестника в статия „Партия на синьо гориво“. На тези страници многократно е използвана фразата „Да(й) България“ и се съдържат коментарите, публикувани на първа страница. Освен това под заглавие „Рекет в бизнеса и политиката“ се посочва: „Същият принцип сега се прилага и в политиката чрез партийните отрочета „Нова република“ и „Да(й) България“ като конците на първото се дърпат главно от Костов, а второто е създадено от газовите лаборатории на Сашо Дончев…“

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Нарушаването на тези принципи и ценности се има предвид по смисъла на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в частта относно понятието „добрите нрави“. В публикуваната статия със заглавие „Партия на синьо гориво“ на фона на снимка от корицата на книгата „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ се нарушават правата на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ като участник в предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Това е така, тъй като с промяната на думата „Да“ в съдържанието на името на коалицията с думата „Дай“ се променят смисълът и значението, вложени в наименованието на коалицията, като по този начин се цели да се направят определени внушения на читателите на вестника. Именно с тези действия в. „Телеграф“ е нарушил добрите нрави.

Централната избирателна комисия счита, че всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, но това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго. Този принцип е регламентиран както в Конституцията на Република България, така и в Изборния кодекс. В конкретния случай в статията фигурират твърдения (напр. Христо Иванов е наречен „грантаджия и провален министър“, а представляваната от него политическа сила – че е създадена от член на „престъпен тандем“ и че целта й е „обяздване на правосъдната система“), които по несъмнен начин целят да накърнят честта и доброто име на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов.

Предвид изложеното, Централната избирателна комисия приема, че в статията на в. „Телеграф“ …„Партия на синьо гориво“ пряко се засягат честта и доброто име на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов по начин, който е недопустим в условия на предизборна кампания, както и че с публикуваните материали се нарушават добрите нрави по смисъла на чл. 183, ал. 4 от ИК…

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от управителя на „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, по повод публикувана статия във вестник „Телеграф“ от 24.03.2017 г. със заглавие „Партия на синьо гориво“ по отношение на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф“ ЕООД. След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

Публикувано на 25.03.2017 в 20:49 часа

Източник: ЦИК

1